Belka
Środa, 23 Stycznia 2019   imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Konkurs "Dobre praktyki"

Data publikacji: 2012-09-20, Data modyfikacji: 2012-10-11
A A AWydrukDrukuj  
 
Konkurs

 

REGULAMIN KONKURSU „DOBRE PRAKTYKI"

organizowanego przez

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Dobre praktyki” dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. IV LEADER, zwanej „konkursem" oraz warunki uczestnictwa w nim.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski.

§ 3

Celem konkursu jest:

         Promocja projektów dofinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. IV LEADER.

         Upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. IV LEADER.

         Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. IV LEADER.

§ 4

Konkurs jest organizowany na terytorium Lokalnej Grupy Działania obejmującej swym zasięgiem obszar 12 gmin:

Brodnica, Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Kórnik, Książ Wlkp., Krzykosy, Mosina, Śrem, Środa Wlkp., Zaniemyśl.

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER.

§ 6

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

§ 7

1.      Konkurs skierowany jest do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś. IV LEADER.

2.      Zgłoszenia projektu do konkursu dokonuje bezpośrednio beneficjent.

3.      Projekty zgłoszone do konkursu mogą być projektami zakończonymi lub projektami w trakcie realizacji.

4.      Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu więcej niż jeden projekt. Każdy projekt jest zgłaszany odrębnie i podlega indywidualnej ocenie. Dla każdego projektu należy wypełnić odrębny formularz zgłoszenia do konkursu.

 

 

III. WARUNKI KONKURSU

§ 8

1.      Projekty do konkursu mogą zostać zgłoszone w ramach następujących kategorii:

 

 

          Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich;

          Nawiązanie do tradycji, obrzędów i zwyczajów;

          Integracja różnych środowisk (w tym osób niepełnosprawnych);

          Innowacyjność;

          Dostępność;

          Trwałość.

2.      Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie następujących dokumentów:

          Wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego do konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu konkursu, który można pobrać ze strony internetowej Organizatora - www.liderzielonejwielkopolski.pl.


         Opisu projektu, którego objętość nie może przekroczyć 20 tys. znaków (liczba znaków nie obejmuje spacji), zawierającego następujące informacje na temat projektu:

o   nazwę projektu,

o   informację o beneficjencie, w tym jego dane kontaktowe, aktualny adres e-mail do osoby odpowiedzialnej za projekt,

o   krótką charakterystykę partnerów projektu i realizowanych zadań (jeżeli tacy są),

o   czas trwania projektu,

o   obszar, na którym realizowany jest projekt,

o   wartość projektu, w tym wyszczególnienie wkładu PROW,

o   cele projektu oraz sposób zdiagnozowania potrzeb grupy docelowej,

o   charakterystykę grupy docelowej projektu,

o   opis podejmowanych działań,

o   efekty  realizacji projektu i ich trwałość- w tym uwzględnienie opinii uczestników projektu,

o   korzystanie z doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w ramach innych projektów (jeśli dotyczy),

o   zastosowane działania informacyjno - promocyjne,

         Wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,

         Innych materiałów prezentujących projekt, których dobór należy do decyzji uczestników konkursu (zdjęcia, filmy, audycje radiowe i telewizyjne, publikacje, plakaty, przykładowe przedmioty wytworzone przez uczestników projektu).

 

3.      Kompletne zgłoszenie należy składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Lider Zielonej Wielkopolski, ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp., w godzinach pracy Biura tj.              8.00-16.00, od poniedziałku do piątku, do 20 października 2012r., z dopiskiem Konkurs                       „Dobre praktyki”.

4.      Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca materiały wymienione                  w ust. 2 zostanie nadana albo dostarczona pod wyżej wskazany adres do 20 października 2012 r.

5.      O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzona data nadania przesyłki. Wszelkie zgłoszenia dokonane po 20 października 2012 r. nie będą rozpatrywane.

6.      Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

7.      Organizator przyjmuje prace w formie papierowej i zapisane na nośniku CD bądź DVD. Formularz zgłoszenia do konkursu oraz opis projektu powinny zostać przesłane w wersji wydrukowanej                         i podpisanej oraz zapisane w wersji doc. lub RTF.

8.      Uczestnik konkursu składając swój podpis na formularzu zgłoszenia jednocześnie:

1)   Oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do przekazanych materiałów;

2)   Wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z przekazanych materiałów przez Stowarzyszenie                bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji:

 

    Publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych elementach drukiem,

    Publikowanie i zwielokrotnianie w przyjętej wersji zwartej oraz w pojedynczych elementach             w lokalnych i ogólnodostępnych sieciach elektronicznych,

    Publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych elementach we wszelkich drukach związanych z akcjami marketingowymi o charakterze ogólnym i kierunkowym,

    Publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych elementach w reklamie wielkoformatowej, szczególnie na plakatach, afiszach, billboardach i tym Podobnych formach prezentacji,

    Publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych elementach we wszelkich formach o charakterze wystawienniczo-reprezentacyjnym,

    Publikowanie i zwielokrotnianie zarówno w przyjętej wersji zwartej, jak i pojedynczych elementach podczas imprez sponsorowanych oraz imprez o charakterze ogólnodostępnym;

3)   Wyraża zgodę na dokonywanie przez Stowarzyszenie poprawek, weryfikacji, aktualizacji                        i modyfikacji przekazanych materiałów;

4)   Wyraża zgodę, aby Stowarzyszenie wykonywał zależne prawa autorskie wobec przekazanych materiałów;

5)   Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia i nazwiska osoby lub osób reprezentujących projektodawcę oraz nazwy, adresu, telefonu, adresu e-mail projektodawcy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

6)   Posiada zgodę wszystkich osób, których wizerunek jest przedstawiony w przekazanych materiałach, na jego nieodpłatne wykorzystanie przez Stowarzyszenie w całości i fragmentach, wraz z późniejszymi zmianami - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych               (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

9.      Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

 

IV. KRYTERIA OCENY

1.     Ocena zgłoszonych projektów będzie dokonana przez Komisję Konkursową w składzie określonym przez Organizatora.

2.     Ocena projektów zgłoszonych do konkursu będzie dokonywana według następujących kryteriów:

 

         Wartość projektu      - 20%

         Innowacyjność                       - 20%

         Promocja LGD                      - 20%

 

          Dostępność - 20% (dobór grupy docelowej (dotarcie do najtrudniejszych grup docelowych                  w ramach PROW, kompleksowość zaoferowanego wsparcia i trafność doboru form wsparcia względem grupy docelowej.

 

          Trwałość - 20% (efekty realizacji projektu i ich trwałość, w tym zwłaszcza rzeczywiste zmiany                 z punktu widzenia uczestników projektów- do 10 pkt.

 

3. Projekty, wobec których Urząd Marszałkowski w Poznaniu stwierdzi znaczące uchybienia dotyczące ich

   realizacji, nie będą podlegały ocenie, a tym samym utracą prawo do uczestnictwa w konkursie.

 

 

§ 11

Organizator nie będzie rozpatrywał zgłoszeń, które nie spełniają warunków określonych w § 7 i 8 niniejszego regulaminu, a także nie uwzględni w konkursie materiałów posiadających wady, np. złą jakość zdjęcia lub uszkodzenia wynikłe np. z nieodpowiedniego zabezpieczenia przesyłki. Powyższe zgłoszenia oraz materiały nie będą zwracane.

 

V. NAGRODY

§ 12

1.      Spośród nadesłanych projektów Komisja Konkursowa dokona ich oceny i przyzna I, II oraz III miejsce dla projektów w ramach danej kategorii, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.

2.      Jednocześnie Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do innego podziału miejsc oraz                         do niewyłonienia laureatów w danej kategorii w zależności od jakości nadesłanych prac konkursowych.

3.      Nagrodą w konkursie dla laureatów  będących Samorządami Gminnymi jest otrzymanie tytułu „Najciekawszy projekt realizowany w ramach Osi IV LEADER" oraz dyplom, dla laureatów nie będących Samorządem Gminnym nagrodą jest tytuł oraz nagrody rzeczowe: za miejsce I netbook, miejsce II tablet PC, miejsce III odtwarzacz MP3 ze słuchawkami.

4.      Projekty, którym zostanie przyznany tytuł „Najciekawszy projekt realizowany w ramach Osi IV LEADER", zostaną dodatkowo zaprezentowane w publikacji książkowej wydanej przez Stowarzyszenie pn. „Dobre praktyki” a także będą przedstawione na stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl.

5.      Decyzja Komisji Konkursowej co do oceny projektów oraz przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. W przypadku otrzymania przez organizatorów lub któregokolwiek z członków Komisji informacji, po lub przed przyznaniem przez Komisję nagrody wskazanej w niniejszym regulaminie, iż nagrodzony projekt zawiera materiały stanowiące plagiat lub, że w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, organizatorowi lub                        - na mocy jego decyzji – Komisji Konkursowej, przysługuje prawo do:

 

        wstrzymania się z przekazaniem lub realizacją nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;

        odmowy przekazania lub realizacji nagrody przez danego uczestnika konkursu i przekazania                    jej na rzecz innego uczestnika;

        podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w konkursie;

        w przypadku nagród już przyznanych - odebrania przyznanej nagrody oraz domagania się zwrotu kosztów wyjazdów. W takim przypadku zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy ustawy z dnia   23 kwietnia1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

 

6.      Komisja Konkursowa dokona oceny projektów oraz ogłosi wyniki w terminie do 30 października

      2012 roku.

7.      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia nagrody.

Dodatkowo lista nagrodzonych projektów będzie umieszczona na stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl.

8.      Prawo Laureata konkursu do domagania się przekazania lub realizacji którejkolwiek z nagród określonych niniejszym regulaminem jest niezbywalne.

9.      Realizacja zobowiązania organizatora wynikającego z przyznania nagrody nastąpi w ciągu siedmiu miesięcy od dnia wręczenia nagrody.

10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie.

 

11.  W przypadku, gdy Laureat konkursu nie będzie mógł odebrać nagrody podczas uroczystości wręczenia nagród, nagroda będzie do odebrania w Biurze Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski.

12.  W przypadku nieodebrania nagrody w terminie określonym w ust. 1 Laureat konkursu traci prawo              do przyznanej nagrody.

13.  W przypadku zmiany adresu wskazanego w formularzu zgłoszenia, uczestnik konkursu powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatorów na piśmie, podając nowy adres. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie 7 dni od daty wskazanej w § 12 ust. 8 niniejszego regulaminu, może spowodować utratę nagrody, w zależności od decyzji organizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 13

1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatami konkursu.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

3.      Laureaci nagrodzonych prac zachowują prawo do wykorzystania informacji o wygranych w niniejszym Konkursie.

4.      Regulamin Konkursu w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników konkursu                pod adresem organizatorów, wskazanym w § 2 niniejszego regulaminu oraz na stronie internetowej www.liderzielonejwielkopolski.pl.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

 

 

Filip Waligóra

 

sroda.wlkp.pl, Źródło artykułu: sroda.wlkp.pl, Autor zdjęć: sroda.wlkp.pl
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat średzki - powiat centralnej części województwa wielkopolskiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w skład którego wchodzą gminy: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Środa Wielkopolska. Powiat obejmuje powierzchnię 623,18 km².

  Atrakcje przyrodnicze stanowią: Góra Górzno, rzeczki i strumienie (Głuszynka, Moskawa, Miłosławka, Średzka Struga), jeziora oraz zbiornik retencyjny, a także Bagna Średzkie czy Dolina Strugi średzkiej i Maskawy.

  Wśród zabytków wymienia się: ratusz z poł. XIX w.w Środzie Wielkopolskiej, kolegiatę farną z lat ok. 1423-28,  kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1883-88, zespół dworski w Źrenicy z 2 poł. XIX wieku oraz szlak Średzkiej Powiatowej Kolei Wąskotorowej.

  Powiat średzki ma charakter rolniczo-przemysłowy, a jego dobra lokalizacja, rozbudowana infrastruktura i sieć dróg czynią go miejscem atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym.

  Przez powiat przebiega droga krajowa nr 11 łączącą Wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem, a W odległości 9 km od Środy Wlkp. przebiega autostrada A-2.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola