Belka
Środa, 23 Stycznia 2019   imieniny: Maria, Ildefons, Rajmund
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

Konkurs fotograficzny

Data publikacji: 2012-09-20, Data modyfikacji: 2012-10-11
A A AWydrukDrukuj  
 
Konkurs fotograficzny

Lider Zielonej Wielkopolski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Najciekawsze miejsca na terenie działania LGD". Prace konkursowe należy składać w siedzibie Stowarzyszenia w terminie 15września - 15 października br. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Poniżej Regulamin konkursu.

 

Regulamin konkursu fotograficznego

pn.: „Najciekawsze miejsca na terenie działania LGD

Lider Zielonej Wielkopolski”

organizowanego przez LGD Lider Zielonej Wielkopolski

 

 

I. Przepisy ogólne

1.      Organizatorem konkursu jest LGD Lider Zielonej Wielkopolski, z siedzibą w Środzie Wlkp.

2.      Celem konkursu jest:

Ø  ukazanie obszaru objętego LSR Lider Zielonej Wielkopolski jako atrakcyjnego turystycznie i przyrodniczo, przy pomocy fotograficznych środków wyrazu,

Ø  zainteresowanie mieszkańców obszarem LGD Lider Zielonej Wielkopolski,

Ø  aktywizacja mieszkańców.

3.      Konkurs jest skierowany do miłośników (amatorów i profesjonalistów) fotografii, zameldowanych na terenie gmin objętych działalnością LGD.

4.      Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy zatrudniani przez Organizatora, a także członkowie Jury.

5.      Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym Regulaminie

6.      Konkurs jest sfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW w ramach umowy przyznania pomocy nr 00082-6932-UM1500021/10 z dnia 11.05.2011r. na działanie „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

II. Terminy związane z przebiegiem Konkursu

1.      15 września 2012 r. – ogłoszenie Konkursu fotograficznego.

2.      15 października 2012 r. – zakończenie Konkursu fotograficznego.

3.      25 października 2012 r. – rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom.

4.      Organizator zastrzega, że ww. terminy mogą ulec zmianie.

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.      Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie (lub dostarczenie osobiste) do 15 października 2012 r. fotografii w postaci odbitek formatu minimum 10x15 cm i płyty CD/DVD ze zdjęciami najciekawszych miejsc z terenu działania LGD Lider Zielonej Wielkopolski oraz formularza zgłoszeniowego – Załącznik nr 1 na adres:

STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

z dopiskiem Konkurs fotograficzny

2.      Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników. Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania osoby niepełnoletniej powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym.

3.      Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

4.      Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, opisem miejsca wykonania zdjęcia (miejscowość, gmina). Dodatkowo prace dostarczone  w postaci cyfrowej powinny być opisane wg powyższej zasady- trwale na nośniku. Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej; przesłanych w złym formacie; rozdzielczości lub wielkości pliku; prac, których autorzy nie przesłali oświadczeń oraz prac, które naruszają regulamin Konkursu.

6.      W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej opublikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.

7.      Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, ani prac zdyskwalifikowanych.

 

IV. Ocena zdjęć

1.      Organizator powołuje Jury Konkursu - w skład Jury wchodzi do 12 osób (równa reprezentacja Gmin członkowskich)

1.      Spośród wszystkich zdjęć Jury wybierze trzy najlepsze.

2.      Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury m.in.: na podstawie poniższych kryteriów:

-        oryginalność,

-        walory artystyczno-wizualne,

-        ulotność zjawiska,

-        jakość zdjęć.

3.      Jury kieruje się subiektywną oceną. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4.      Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

5.      Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.liderzielonejwielkopolski.pl )

 

V. Nagrody

1.      W Konkursie przewidziano przyznanie nagród rzeczowych dla laureatów miejsc I-III.

Za zajęcie I miejsca cyfrowy aparat fotograficzny z kartą pamięci i torbą

Za zajęcie II miejsca kompaktowy aparat cyfrowy

Za zajęcie III miejsca statyw do aparatu

2.      Organizator nie wyklucza przyznania wyróżnień i wręczenia zestawów upominkowych zdjęciom, które w wyniku głosowania otrzymają wysoką liczbę punktów.

3.      Jury przysługuje prawo nieprzyznania części nagród, jeśli prace nie będą spełniać ich oczekiwań.

 

VI. Postanowienia końcowe

1.      Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Biura LGD.

2.      Regulamin oraz wszelkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyny.

4.      Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnicy pokrywają koszty związane z przygotowaniem i wysyłką zdjęć.

5.      Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Uczestnicy nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń, z chwilą przekazania prac udzielają na rzecz LGD Lider Zielonej Wielkopolski prawa do ich wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: drukowania w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, wprowadzania do pamięci komputerów, publicznego odtwarzania.

6.      Na potrzeby Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników Konkursu przekazane Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu, doręczenia nagród oraz w celach dowodowych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7.      Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza jednocześnie, że:

a)      przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanych zdjęć i nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich,

b)      nadesłane zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane ani emitowane,

c)      zgłaszane do Konkursu fotografie nie były wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym,

d)     posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z nadesłanych zdjęć,

e)      przenosi ww. prawa na Organizatora zezwalając mu na wykorzystanie zdjęć na różnych polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 5.

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Prosimy o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz ze zdjęciami do 15 października 2012 r. na adres:.

STOWARZYSZENIE LIDER ZIELONEJ WIELKOPOLSKI

ul. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wlkp.

z dopiskiem Konkurs fotograficzny

 

 

Poniższe informacje proszę wypełnić drukowanymi literami:

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………

Adres zamieszkania……………………………………………………………………….

Telefon…………………………………………………………………………………….

e-mail………………………………………………………………………………………

Data urodzenia……………………………………………………………………………..

 

 

Zdjęcia zgłaszane do konkursu (w zależności od ilości zdjęć):

 

 

Zdjęcie nr 1

Nazwa pliku………………………………………………………………………………….

Tytuł zdjęcia…………………………………………………………………………………

Miejscowość, w której wykonano zdjęcie…………………………………………………..

Gmina, w której wykonano zdjęcie…………………………………………………………

 

 

Zdjęcie nr 2

Nazwa pliku………………………………………………………………………………….

Tytuł zdjęcia…………………………………………………………………………………

Miejscowość, w której wykonano zdjęcie…………………………………………………..

Gmina, w której wykonano zdjęcie…………………………………………………………

 

 

Zdjęcie nr 3

Nazwa pliku………………………………………………………………………………….

Tytuł zdjęcia…………………………………………………………………………………

Miejscowość, w której wykonano zdjęcie…………………………………………………..

Gmina, w której wykonano zdjęcie…………………………………………………………

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem przesłanych zdjęć oraz że przenoszę bezpłatnie na LGD Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski prawa autorskie i pokrewne do przesłanych przeze mnie zdjęć, na następujących polach eksploatacji: nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami, a w szczególności: publicznego wykorzystania zdjęć, utrwalenia i zwielokrotnionego druku, wykorzystywania w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych Uczestnika konkursu zawartych w niniejszym formularzu wyłącznie na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883). Oświadczam, że Uczestnik konkursu i/lub osoba go reprezentująca zapoznała się z treścią Regulaminu konkursu i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte.

 

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w Konkursie.

 

Oświadczam, że jestem autorem zgłoszonej pracy, ponoszę wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich w przedłożonej pracy, a także przyjmuję wszystkie warunki Konkursu zawarte w Regulaminie.

 

Ponadto oświadczam, że nie podlegam wyłączeniu z uczestnictwa w Konkursie, zgodnie z Postanowieniami ogólnymi Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

                                                                                         …………..…………………….

                                                                                                  Data i czytelny podpis      

 

 

 

 

Filip Waligóra

 

sroda.wlkp.pl, Źródło artykułu: sroda.wlkp.pl, Autor zdjęć: sxc.hu
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   

  Powiat średzki - powiat centralnej części województwa wielkopolskiego z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w skład którego wchodzą gminy: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Środa Wielkopolska. Powiat obejmuje powierzchnię 623,18 km².

  Atrakcje przyrodnicze stanowią: Góra Górzno, rzeczki i strumienie (Głuszynka, Moskawa, Miłosławka, Średzka Struga), jeziora oraz zbiornik retencyjny, a także Bagna Średzkie czy Dolina Strugi średzkiej i Maskawy.

  Wśród zabytków wymienia się: ratusz z poł. XIX w.w Środzie Wielkopolskiej, kolegiatę farną z lat ok. 1423-28,  kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z lat 1883-88, zespół dworski w Źrenicy z 2 poł. XIX wieku oraz szlak Średzkiej Powiatowej Kolei Wąskotorowej.

  Powiat średzki ma charakter rolniczo-przemysłowy, a jego dobra lokalizacja, rozbudowana infrastruktura i sieć dróg czynią go miejscem atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym.

  Przez powiat przebiega droga krajowa nr 11 łączącą Wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem, a W odległości 9 km od Środy Wlkp. przebiega autostrada A-2.

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola